OFERTA POMOCY
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W KOŚCIERZYNIE DLA SZKÓŁ

w roku szkolnym 2019/2020

FORMY POMOCY SKIEROWANE DO UCZNIÓW I RODZICÓW NA TERENIE SZKOŁY

 1. Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów.
 2. Praktyczne i sprawdzone rozwiązania najczęstszych problemów dotyczących zachowania dzieci w wieku przedszkolnym.
 3. Tematyka zajęć z rodzicami i uczniami wg potrzeb po wcześniejszym ustaleniu.

FORMY POMOCY SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI

 1. Szkolenia Rad Pedagogicznych:
  • Agresja i przemoc-dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  • Bezpieczna i przyjazna szkoła-jak dbać o dobry klimat w szkole.
  • Jak reagować w sytuacji przemocy-poszkodowani, sprawcy, świadkowie.
  • Jak reagować na agresję? Jak zwracać uwagę uczniom.
  • Jak pracować z dzieckiem nieśmiałym w środowisku szkolnym.
  • Tematyka szkoleń dla nauczycieli wg potrzeb po wcześniejszym ustaleniu.

SIECI NAUCZYCIELI I GRUPY WSPARCIA

 1. Sieć doradców zawodowych prowadzona przez Konsultanta Powiatowego Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego  (p. Hanna Nowik-Szopińska).
 2. Grupa Wsparcia dla logopedów
 3. Grupa Wsparcia dla pedagogów szkolnych

Sieci nauczycieli służą nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji w celu wzajemnego wspierania się oraz pozyskiwania, dzielenia się wiedzą, doświadczeniem, informacją. W ramach wymiany doświadczeń i zasobów, nauczyciele tworzą lokalne środowisko sprzyjające dalszemu rozwojowi osobistemu i zawodowemu. W sieci pracujemy wspólnie nad różnorodnymi kwestiami związanymi z praktyką zawodową (przedszkolną, szkolną). Nauczyciele mają możliwość podniesienia swoich kompetencji zawodowych dzięki indywidualnej refleksji, rozmowie, wymianie poglądów i doświadczeń z innymi uczestnikami.

KONSULTACJE W SPRAWACH BADANYCH UCZNIÓW

OBSERWACJE DIAGNOSTYCZNE

Mogą stanowić uzupełnienie procesu diagnostycznego dziecka/ucznia oraz pomagać nauczycielom ukierunkowywać ich działania na najbardziej istotne cele wynikające z potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.

POMOC W OPRACOWANIU INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH

Wspieranie szkół, przedszkoli i placówek przez udział w pracach zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej  polega na uczestniczeniu w procesie planowania i wsparcia realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń i opinii, konstruowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania,  budowania zasad współdziałania nauczycieli i specjalistów, analizę proponowanych dostosowań,  w tym w zakresie specjalistycznego sprzętu, metod pracy terapeutycznej,  procesu indywidualizacji, ocenę efektów.

POMOC W KONSTRUOWANIU PROGRAMÓW WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH